Traducció no oficial gentilesa de Google

PLA D’ACTUACIÓ

PLA ESTRATÈGIC

Cada vegada més la societat demana estar més ben informada i és conscient que els documents i els arxius són elements essencials per garantir el dret a la informació i per contribuir activament a la democràcia. A la Declaració Universal sobre els Arxius aprovada per la UNESCO l’any 2010 ja s’afirma que “l’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida”.

I és que els documents asseguren el reconeixement dels drets de les persones, garanteixen la memòria individual i col·lectiva, obliguen al retiment de comptes dels governs i donen suport als processos de participació cívica.

Des dels seus orígens l’essència de l’Arxiu Municipal de Martorell (AMM) ha estat la de custodiar, preservar i proporcionar accés públic a aquests documents, al mateix temps que ha promogut la investigació, tot contribuint a la memòria, coneixement, comprensió i governança de la ciutat de Martorell.

Però els nous temps demanen canvis, per la qual cosa els arxius i la gestió documental s’han d’adaptar als requisits de l’eficàcia, l’accessibilitat i la preservació digital amb el dinamisme i l’habilitat dels nous entorns. Cal desenvolupar tècniques i metodologies per assolir el seu nou paper en la implantació real d’una Administració municipal més transparent i propera.

L’AMM vol contribuir al govern digital de la ciutat i a la posada en marxa de l’arxiu electrònic. L’Arxiu no només s’ha de veure com una institució de referència on dipositar la memòria dels martorellencs i martorellenques, sinó que ha d’assumir el repte de contribuir a la transparència municipal, s’ha d’implicar en els anàlisi documentals que requereixen els aplicatius i ha de col·laborar de manera activa en la transformació de l’Administració per esdevenir una oficina sense papers.

S’ha de ser conscient que aquest nou marc de relació entre la ciutadania i l’Administració municipal requereix criteris i eines arxivístiques que assegurin l’acompliment de la interoperabilitat, la preservació digital dels document i sobretot permetin respondre a la demanda ciutadana d’accedir al patrimoni documental amb més facilitat a través de les plataformes digitals.

L’Arxiu és peça clau en la creació d’una administració propera i veraç. No només perquè ofereix serveis que repercuteixen directament en la ciutadania, com són l’accés, consulta i custòdia de la documentació; sinó perquè també realitza accions que afavoreixen l’eficiència i eficàcia de l’Administració.

A través de criteris comuns de gestió documental, l’Arxiu Municipal de Martorell vol ser el referent, tant per a l’Ajuntament com pel seu Patronat, en matèria de classificació i ordenació de l’arxiu electrònic únic, el qual permetrà preservar amb totes les garanties la seva documentació.

És per això que elabora el seu Pla d’Actuació, amb una vigència d’un lustre, perquè aquest és el seu instrument de planificació i gestió que permet definir i estructurar les principals línies d’actuació de l’Arxiu Municipal de Martorell (AMM) mitjançant la identificació de projectes i accions a realitzar durant un període de temps concret.

 

PLA 2019/2023

El primer pla d’actuació de l’Arxiu Municipal de Martorell recullen les principals línies estratègiques i projectes arxivístics que vol dur a terme durant el període de 2019 a 2023.
Amb ell vol crear un sistema arxivístic innovador que posi la seva mirada a respondre a les inquietuds de la societat actual i ajudi a l’administració a assolir una transformació digital real. Alhora, aquest sistema ha d’apostar decididament per incrementar la protecció i la preservació del patrimoni documental, tant a través de la restauració de la documentació que ha sofert més el deteriorament pel pas del temps, com de la preservació preventiva que estalviarà recursos i danys posteriors.

 

El full de ruta de les actuacions s’ha estructurat en 3 grans apartats:

 

  • Gestió de serveis i funcions: recull les funcions de l’AMM, tant a nivell d’arxiu com de gestió documental, amb especial atenció en l’entorn electrònic.
  • Divulgació i comunicació pública: exposa les accions que cal realitzar per recuperar la presència de l’AMM en els àmbits arxivístics i l’acompliment dels seus requisits legals.
  • Infraestructures i equipaments: finalment es recopilen els requisits i actuacions que s’han de realitzar per condicionar l’edifici on actualment hi ha l’AMM.

Documentació relacionada